Uppföranderätt

Anvisningar och blanketter

Anvisningar till amatörer

Börja i god tid

Det är skäl att, i god tid innan repetitionerna inleds, anhålla om tillstånd att uppföra en pjäs. Man blir oftast tvungen att förhandla skilt om rätten att uppföra utländska pjäser, vilket kan ta lång tid. Tyvärr är det inte alltid möjligt att erhålla tillstånd. Vi kommer att utreda tillståndsvillkoren närmare då vi fått in ifyllda formulär för anhållan om tillstånd till uppförande. Formuläret kan sändas direkt från vår webbsida.

Anhållan om tillstånd till uppförande är en för gruppen bindande åtgärd, som innebär att Nordic Drama Corner inleder arbetet med att skaffa tillstånd av rättsinnehavarna. Senare inkomna annulleringar kan vi inte alltid beakta, utan vi blir tvungna att av gruppen kräva in de ersättningar avtalen förutsätter.

Det är skäl att fylla i formuläret för anhållan om uppförandetillstånd så noggrant som möjligt. Eventuella ändringar och inställda produktioner ska omedelbart anmälas.

Tillståndsvillkoren ingår i avtalet om uppförande. Detta sänder vi per post till gruppen att undertecknas efter att avtalsvillkoren utretts.

Redovisning av royaltyn

När vi sänder avtalet om uppförandet av en pjäs, sänder vi också en faktura på eventuellt förskott och ett elektroniskt redovisningsformulär. Med redovisningsformuläret skickar vi också noggranna ifyllningsanvisningar som det lönar sig att omsorgsfullt bekanta sig med.

Biljettintäkterna ska redovisas i enlighet med avtalet om uppförandet av pjäsen, och formuläret ska returneras till NDC senast den sjunde av nästa månaden.

Vad kostar det?

Royalty betalas vanligen i procent av inträdesbiljetternas bruttointäkter. För amatörteatergrupper är den minimiersättning som växlar för olika föreställningar ofta viktigare än royaltyprocenten.

Royaltyn för inhemska pjäser är i regel 12 %, för utländska pjäser varierar procenten. Procenten för utländska musikpjäser är oftast högre än talpjäsernas royaltyn. Ett förskott på royaltyn, alltså en förskottsavgift, ingår ofta i avtalen och den summan fakturerar vi samtidigt som vi sänder avtalet. Först efter att förskottet är fullt utnyttjat betalas de överskridande avgifterna enligt royaltyprocenten. Redovisningsblanketterna ska sändas till Nordic Drama Corner, även om förskottet ännu inte uppfyllts.

Ifall antalet föreställningar är lågt, består royaltyn vanligen av en totalersättning för samtliga föreställningar och den ska betalas i förskott innan föreställningarna börjar  spelas. Då behöver man inte separat redovisa bruttointäkterna för varje enskild föreställning.

En mervärdesskatt på 10% påförs dessa royaltyn.

Uppförande och upphovsrätt

Innehållet i upphovsrätten

Vad skyddas av upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller litterära eller konstnärliga verk. För att åtnjuta skydd ska ett verk överskrida den s.k. verkströskeln, dvs. uppfylla kriterierna för ett verk. Ett verk ska enligt den etablerade tolkningen ha uppkommit genom kreativt och egenartat skapande arbete. Upphovsrätten uppstår när verket har skapats. Det krävs inte att upphovsmannen registrerar sig, anmäler sig eller uppfyller några andra formella krav för att få upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar varken teman, idéer, metoder, principer, faktainnehåll eller intriger. Upphovsrätten ger upphovsmannen både ekonomiska rättigheter och rättigheter som hänför sig till hans eller hennes person.

 

Hur länge är skyddet i kraft?

Upphovsrätten är i kraft under upphovsmannens livstid och 70 år efter året för hans eller hennes bortgång. Upphovsrätten är immateriell egendom som går i arv på samma sätt som övrig egendom. Om upphovsmannen har avlidit och om mindre än 70 år har förflutit sedan året för bortgången, ska man alltså skaffa tillstånd hos rättsinnehavaren för att verket ska kunna användas. Det finns ytterligare information om upphovsrätten t.ex. på undervisningsministeriets webbsida.

Offentligt framförande kräver tillstånd

Upphovsrätten ger den, som givit upphov till ett skapande verk, ensamrätt till att bestämma om hur verket ska användas. Utan upphovsmannens tillstånd får inga exemplar av verket produceras, offentligt framföras, uppvisas, säljas, lånas eller hyras ut till allmänheten. Verket får inte heller ställas till allmänhetens förfogande i bearbetad, adapterad eller översatt form utan upphovsmannens tillstånd.

Nordic Drama Corner företräder rättsinnehavarna till pjäser och andra verk, dvs. dramatiker, författare, översättare, bearbetare, dramaturger och, när det gäller de s.k. stora rättigheterna, även kompositörer. Med stöd av de avtal som Nordic Drama Corner ingår med rättsinnehavarna beviljar vi rättigheter att offentligt uppföra pjäser och bestämmer de ekonomiska villkoren för tillstånden.

Avtal med rättsinnehavarna ingås vanligen för en viss tid. När det gäller de verk som ingår i våra samlingar, är det viktigt att vara medveten om att vi kanske måste förhandla fram avtalsvillkoren på nytt. Det kräver tid. När det gäller vissa verk kan det också uppkomma hinder som orsakar att verket inte längre kan uppföras på teatrarna.

Tillstånd till ändringar

Nordic Drama Corner har förbundit sig att övervaka att konstnärernas upphovsrätt inte kränks.Enligt upphovsrättslagen har den som har skapat ett verk ensamrätt att bestämma över användningen av verket. De avtal som Nordic Drama Corner har ingått med rättsinnehavarna innehåller ofta noggrannare villkor och föreskrifter än bestämmelserna i upphovsrättslagen. Upphovsmännen kan ställa särskilda villkor som gäller offentligt uppförande. Vi kräver i våra avtal som gäller uppförandet av pjäser att teatrarna iakttar dessa villkor.

De avtal, som vi har ingått med upphovsmännen eller deras rättsinnehavare, förutsätter att verken inte ändras utan tillstånd från upphovsmannen eller hans eller hennes representant, dvs. Nordic Drama Corner. Om den som uppför ett verk vill väsentligt förkorta eller bearbeta verket för den egna gruppens behov, ska man i god tid ansöka om tillstånd hos Nordic Drama Corner.

Dramatisering och adaption

Dramatisering

Också verk som ursprungligen inte är pjäser dramatiseras ofta för teatrarna. Det behövs alltid ett tillstånd till dramatisering ifall originalverket, dvs. föremålet för dramatiseringen, är skyddat. Den som dramatiserar ett verk för teatern har för sin del upphovsrätt till den pjäs som på så sätt uppkommer. Dramatikerns upphovsrätt är dock beroende av samtycke från den ursprungliga upphovsmannen eller rättsinnehavaren.

 Adaption

När en pjästext omarbetas är det fråga om adaption. En adaption kräver alltid pjäsens ursprungliga rättsinnehavares samtycke, ifall pjäsen lyder under upphovsrättsskyddet.

Fri omvandling

När ett helt nytt självständigt verk skapas, kan det nya verket inte jämställas med originalverket. Om det gäller en variation av det ursprungliga verket, bibehålls formen så att åskådaren lätt upplever en likhet mellan det ursprungliga och det nya verket. Det är omöjligt att dra en exakt gräns mellan å ena sidan fri omvandling och å andra sidan variation som kräver tillstånd. I praktiken måste saken avgöras separat i varje enskilt fall.

Musikrättigheter

Ursprunglig scenmusik, stora rättigheter

Rättigheterna att framföra musik som har komponerats för ett dramatiskt verk och som spelas på scen hör till de s.k. stora rättigheterna. Här ingår exempelvis pjäser, musikaler, operor och operetter. Nordic Drama Corner övervakar ett stort antal verk av denna typ. I dessa fall ingår också musikrättigheterna i de tillstånd till uppförande av pjäser som Nordic Drama Corner beviljar.

Tilläggsmusik

Den skyddade tilläggsmusik som framförs i dramatiska verk, dvs. de musikverk som ursprungligen komponerats i andra syften än för ifrågavarande dramatiska verk övervakas av TEOSTO eller musikens förläggare. På TEOSTOS:s webbsidor finns noggranna instruktioner om hur användningen av tilläggsmusik ska kompenseras.