Tillstånd till ändringar

Nordic Drama Corner har förbundit sig att övervaka att konstnärernas upphovsrätt inte kränks.Enligt upphovsrättslagen har den som har skapat ett verk ensamrätt att bestämma över användningen av verket. De avtal som Nordic Drama Corner har ingått med rättsinnehavarna innehåller ofta noggrannare villkor och föreskrifter än bestämmelserna i upphovsrättslagen. Upphovsmännen kan ställa särskilda villkor som gäller offentligt uppförande. Vi kräver i våra avtal som gäller uppförandet av pjäser att teatrarna iakttar dessa villkor.

De avtal, som vi har ingått med upphovsmännen eller deras rättsinnehavare, förutsätter att verken inte ändras utan tillstånd från upphovsmannen eller hans eller hennes representant, dvs. Nordic Drama Corner. Om den som uppför ett verk vill väsentligt förkorta eller bearbeta verket för den egna gruppens behov, ska man i god tid ansöka om tillstånd hos Nordic Drama Corner.