Offentligt framförande kräver tillstånd

Upphovsrätten ger den, som givit upphov till ett skapande verk, ensamrätt till att bestämma om hur verket ska användas. Utan upphovsmannens tillstånd får inga exemplar av verket produceras, offentligt framföras, uppvisas, säljas, lånas eller hyras ut till allmänheten. Verket får inte heller ställas till allmänhetens förfogande i bearbetad, adapterad eller översatt form utan upphovsmannens tillstånd.

Nordic Drama Corner företräder rättsinnehavarna till pjäser och andra verk, dvs. dramatiker, författare, översättare, bearbetare, dramaturger och, när det gäller de s.k. stora rättigheterna, även kompositörer. Med stöd av de avtal som Nordic Drama Corner ingår med rättsinnehavarna beviljar vi rättigheter att offentligt uppföra pjäser och bestämmer de ekonomiska villkoren för tillstånden.

Avtal med rättsinnehavarna ingås vanligen för en viss tid. När det gäller de verk som ingår i våra samlingar, är det viktigt att vara medveten om att vi kanske måste förhandla fram avtalsvillkoren på nytt. Det kräver tid. När det gäller vissa verk kan det också uppkomma hinder som orsakar att verket inte längre kan uppföras på teatrarna.